آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  اموزش گرفتن اچیومنت Sapphiron’s Demise (10 player)

  اموزش گرفتن اچیومنت Kel’Thuzad’s Defeat (10 player)

  اموزش گرفتن اچیومنت Earth – Wind – Fire (10 player) Archavon the Stone Watcher ، Emalon the Storm Watcher و Koralon the Flame Watcher را در مدت زمان 60 ثانیه از یکدیگر در حالت 10 نفره شکست دهید.

  اموزش گرفتن اچیومنت The Twilight Destroyer (10 player) شما باید باس Halion را در اینس Ruby Sanctum در حالت 10 نفره شکست دهید.

  اموزش گرفتن اچیومنت The Arachnid Quarter (10 player) شما باید چند باس از Naxxramas رو در حالت 10 نفره شکست دهید. 1- Anub’Rekhan 2-Grand Widow Faerlina 3-Maexxna

  آموزش گرفتن اچیومنت Besting the Black Dragonflight (10 player) Sartharion رو در The Obsidian Sanctum در حالت 10 نفر شکست دهید به اینصورت که add های ابی رنگ که بالای فایت قرار دارند رو بیارید پیش باس بعد بزنید برای درک بهتر مطلب کلیپ زیر از گرفتن این اچیومنت با هم ببینیم.

مطالب زیر را هم ببینید