آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  Crystallized Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Life رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Life ساخته بشه.

  Crystallized Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Shadow رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Shadow ساخته بشه.

  Crystallized Fire یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Fire رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Fire ساخته بشه.

  Crystallized Water یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Water رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Water ساخته بشه.

  Mote of Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Shadow رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Shadow ساخته بشه.

  Mote of Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Life رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Life ساخته بشه.

  Mote of Mana یکی از ایتم هایی هست که در Outland یافت میشه و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Mana رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Mana ساخته بشه.

مطالب زیر را هم ببینید