آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

اموزش انجام دادن کوئست های The Sons of Hodir

 

کوئست ها توسط Gretchen Fizzlespark در K3 با نام They Took Our Men! شروع میشود، این یک Chain Quest هست که به Thorim ختم میشود.

 1. Relic of Ulduar: هر 10 عدد به شما مقداری Requires می دهد.
 2. Daily Quests: با Friendly کردن Requires، شما هر روز می توانید کوئست های Daily رو بزنید، این ها توسط همه ی دشمنان در Storm Peaks دراپ می شود و با انجام این کوئست ها در اخر شما می توانید مانت ماموت، و Enchant Shoulder رو خریداری کنید.
 3. نکته: من در توضیحات نوشتم که با ایتم Relic of Ulduar شما میتونید Exalted بشید، اما امکان باگ شدن هست که در زمان های آتی شاب و فروشنده رو نتونید ببینید، چون میبایست حتما کوئست اخر رو انجام بدید.
 4. نکته: برای درک بهتر مراحل تکمیل کوئست ها، از مراحل و روند تکمیلی هر کوئست به صورت جداگانه، ویدیویی تهیه – تنظیم و اضافه شده.
 5. نکته: تمامی ویدیو ها توسط سایت wikiwow تهیه و تنظیم شده.

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] They Took Our Men!
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [78] Leave No Goblin Behind
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] The Crone’s Bargain
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Mildred the Cruel
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Discipline
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Examples to be Made
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Certain Prisoner
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Change of Scenery
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Is That Your Goblin?
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Hyldsmeet
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Taking on All Challengers
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You’ll Need a Bear
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Going Bearback
 14. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Cold Hearted
 15. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Deemed Worthy
 16. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Making a Harness
 17. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Last of Her Kind
 18. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Warm-Up
 19. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Into the Pit
 20. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Prepare for Glory
 21. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Lok’lira’s Parting Gift
 22. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Drakkensryd
 23. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Sibling Rivalry
 24. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Mending Fences (+28,600 The Sons of Hodir)
 25. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Refiner’s Fire
 26. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Spark of Hope (+28,600 The Sons of Hodir)
 27. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Forging an Alliance (+325 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quest:

  1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You Can’t Miss Him (+75 The Sons of Hodir)
  2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Battling the Elements (+75 The Sons of Hodir)
   • Prerequisite for daily:
   •  https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80 Daily] Hot and Cold (+455 The Sons of Hodir)
 28. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A New Beginning
 29. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Veranus
 30. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Territorial Trespass
 31. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Krolmir, Hammer of Storms (+455 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quests:

  1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Jormuttar is Soo Fat… (+325 The Sons of Hodir)
  2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] In Memoriam (+325 The Sons of Hodir)
  3. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Monument to the Fallen (+75 The Sons of Hodir)
 32. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Terrace of the Makers
 33. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Earthen Oathhttps://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Loken’s Lackeys
 34. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Reckoning
 35. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Stormherald Eljrrin (optional)
 36. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Whatever it Takes! (+650 The Sons of Hodir) & https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Diametrically Opposed

 

 

 • نکته: هنگامی که شما Revered و Exalted بشید، شانس خرید دو مانت ماموت رو خواهید داشت از جمله:
 1. Ice Mammoth
 2. Grand Ice Mammoth
 • بعد از Honored و Revered و Exalted شدن شما میتونید بر اساس Requires ایتم هایی رو از فروشنده ای به نام  Lillehoff خریداری کنید که شامل:

.

.

73 84 14 Revered
74 10 61 Revered
37 18 91 Revered
39 11 67 Revered
20 56 13 Honored
25 79 74 Honored
100  Exalted
100  Exalted
100  Exalted
100  Exalted
100 Exalted
100 Exalted
100 Exalted
100 Exalted
4 Exalted
75 Honored
75 Honored
75 Honored
75 Honored
150 Honored
5 Exalted
5 Honored
1,000 Revered
10,000 Exalted
1,000 Revered
10,000 Exalted
.

.

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست شما میبایست mobهایی به نام Sifreldar Storm Maiden رو بکشید و کلیدی به نام Cold Iron Key رو ازشون دراپ کنید، سپس افراد زندانی در جعبه ها رو ازاد کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-8.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-9.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-11.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-13.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-15.jpg

 

 

 

توضیحات: npc به نام Overseer Syra رو بکشید و ایتم کوئست Runes of the Yrkvinn رو بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-17.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-18.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-19.jpg

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Discipline

توضیحات: زمانی که این کوئست رو میگیرید، ایتمی به شما داده خواهد شد به نام Disciplining Rod، که شما میبایست mobهایی به نام Exhausted Vrykul Credit رو تارگت کنید و سپس روی ایتم کوئست کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-20.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-21.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-22.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست، npc به نام Garhal رو باید بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-23.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-24.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-25.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-26.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-27.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-28.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-29.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست، فقط کافیه با npc به نام Agnetta Tyrsdottar  صحبت کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-30.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-31.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-32.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-33.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست، فقط کافیه با Lok’lira the Crone که ازش کوئست رو گرفتید، صحبت کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-34.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-35.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-36.jpg

 

 

 

توضیحات: برای انجام این کوئست، شما باید با اددهای تارگت در تصویر صحبت کنید، تا با هم بعد از توافق، duel کنید. (جنگ تن به تن )

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-37.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-38.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-39.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-40.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-41.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-42.jpg

 

 

 

توضیحات: برای انجام این کوئست مثل تصاویر زیر لول 1 رو روی تارگت های هدف، در تصاویر بزنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-43.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-45.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-46.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-47.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Cold Hearted

توضیحات: به محل و موقعیت مشخص شده در تصاویر و ویدیو برید، که تعدادی npc به شکل هیرو خودتون توی یخ زندانی شدند و شما باید، با لول 1 مانتی که سوار هستید، این یخ ها رو بشکنید و اون نفرات رو سوار کنید و در جایی که اول کوئست گرفتید ببرید و پیاده کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-48.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-49.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-50.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-51.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-52.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-53.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-54.jpg

 

به منظور سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید.

برای دیدن ادامه اموزش کوئست های The Sons of Hodir کلیک کنید.

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
36 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback
whole house atmospheric water generator
3 سال قبل

whole house atmospheric water generator

Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this site, and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up posting these types of articles.|

balenciaga shoes
balenciaga shoes
3 سال قبل

I and also my guys appeared to be reviewing the nice recommendations found on your web page and instantly developed a horrible suspicion I never thanked the blog owner for those tips. These people appeared to be so excited to see all of them and have without a doubt been enjoying them. I appreciate you for genuinely very thoughtful and then for deciding on varieties of cool information most people are really desperate to discover. Our own sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

legends hack
legends hack
3 سال قبل

Having read this I believed it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and posting
comments. But so what, it was still worth it!

golden goose outlet
golden goose outlet
3 سال قبل

I precisely wished to thank you so much yet again. I do not know the things I might have achieved in the absence of the points shared by you over such a subject matter. It has been a very distressing setting in my position, however , observing this professional manner you managed that forced me to leap over contentment. I am thankful for this service and then hope you find out what an amazing job you are always getting into educating many people thru your web page. Most probably you haven’t got to know any of us.

adidas yeezy
3 سال قبل

I and my guys happened to be analyzing the excellent thoughts from your website and then immediately got a horrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those techniques. The guys happened to be for that reason joyful to study them and have without a doubt been making the most of these things. Thanks for being considerably helpful and for utilizing this sort of essential subject areas most people are really desperate to learn about. My sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

calvin klein outlet
3 سال قبل

I simply wished to thank you very much again. I do not know the things that I could possibly have followed in the absence of the entire methods revealed by you over my topic. It was an absolute challenging circumstance in my opinion, nevertheless observing this professional way you processed that forced me to cry over happiness. I will be happy for the advice and then have high hopes you realize what a great job you are getting into instructing most people all through your site. Most probably you haven’t encountered any of us.

kobe byrant shoes
3 سال قبل

I intended to send you a very little remark to say thanks a lot as before regarding the superb pointers you’ve shared in this article. It is really shockingly open-handed with you to supply easily all that many people could possibly have made available as an ebook to help with making some profit on their own, mostly considering that you might have tried it if you desired. These suggestions additionally worked to provide a good way to know that other people online have similar interest similar to my personal own to grasp a lot more regarding this issue. I think there are several more enjoyable opportunities ahead for people who discover your blog post.

yeezys
3 سال قبل

I happen to be commenting to let you be aware of what a useful discovery my cousin’s girl gained viewing yuor web blog. She discovered numerous pieces, which include what it’s like to possess a wonderful teaching nature to let many more just thoroughly grasp selected tortuous issues. You really exceeded her expectations. I appreciate you for providing those beneficial, trusted, revealing not to mention easy tips on that topic to Julie.

stephen curry shoes
3 سال قبل

I want to express my appreciation for your kindness giving support to individuals who really need help on this one subject. Your special commitment to passing the solution all through ended up being pretty beneficial and has surely empowered men and women just like me to reach their pursuits. Your personal important useful information implies a great deal a person like me and especially to my office colleagues. Thanks a lot; from all of us.

supreme shirt
3 سال قبل

I wanted to send a word so as to say thanks to you for these nice tactics you are writing here. My particularly long internet look up has at the end of the day been recognized with good insight to go over with my relatives. I ‘d state that that we visitors actually are rather endowed to dwell in a wonderful site with so many perfect individuals with great guidelines. I feel rather grateful to have encountered your webpages and look forward to so many more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

golden goose sneakers
3 سال قبل

I definitely wanted to jot down a simple remark in order to thank you for those wonderful tips you are writing on this site. My considerable internet search has at the end been paid with useful ideas to write about with my pals. I ‘d claim that we visitors actually are rather endowed to live in a really good network with so many marvellous individuals with very helpful hints. I feel extremely lucky to have discovered the website and look forward to tons of more cool moments reading here. Thanks once more for everything.

kevin durant shoes
3 سال قبل

I simply wished to say thanks once more. I do not know what I might have used in the absence of these hints contributed by you relating to such industry. Entirely was a difficult scenario in my view, but being able to view the very professional way you treated that took me to leap over fulfillment. Extremely grateful for this guidance and in addition hope that you recognize what a great job you have been getting into training most people through a site. I’m certain you haven’t got to know all of us.

lebron shoes
3 سال قبل

This website is known as a stroll-via for the entire data you wanted about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and you抣l positively discover it.

curry 4
3 سال قبل

There’s noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in options also.

off white shoes
3 سال قبل

Spot on with this write-up, I actually think this website needs way more consideration. I抣l probably be again to learn way more, thanks for that info.

balenciaga shoes
3 سال قبل

Good post. I be taught something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to learn content material from other writers and apply a bit of something from their store. I抎 choose to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

supreme hoodie
3 سال قبل

I抎 must test with you here. Which isn’t something I normally do! I take pleasure in reading a post that can make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

jordan shoes
3 سال قبل

There are some fascinating closing dates on this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

Kimora Marina
4 سال قبل

Hey There. I found your weblog the use of msn.
That is a very smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and come
back to learn more of your useful info. Thanks for the post.
I’ll certainly return.

Leona Cheung
4 سال قبل

“Hi! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got right here on this post. I will be returning to your site for more soon.”

sloth hiking team shirt
4 سال قبل

I was able to find good information from your articles.

fleck 5800 sxt water softener
4 سال قبل

Spot on with this write-up, I seriously think this amazing site needs
much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!