آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  Icethorn گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، این گیاهان در Northrend و به ویژه از The Storm Peaks  ، Icecrown  ، Wintergrasp  و Zul’Drak جمع آوری شده است.

  Lichbloom گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، برای دراپ و به قولا چیدن این گیاه به skill در حدود سطح مهارت 410-420  (قابل انعطاف در 325)  لازم دارید.

  Tiger Lily گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد ، نیلوفر ببر در کنار دریاچه ها ، حوضچه ها و غیره رشد می کنند. در مواردی محدود هم میشه در تخمهای Frozen Herb در Dragonblight ، Zul’Drak و Wintergrasp پیدا و دراپ کرد.

  Goldclover گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد ، این گیاه یک شبدر زرد است که در مزارع باز و عاری از برف رشد می کند. همچنین می توان آن را در Emerald Dragonshrine و از Frozen Herb و Goldclover جمع آوری کرد ، این گیاه پایین ترین سطح (herb) Northrend است و معمولاً اولین گیاه دارویی است که جویندگان با آن روبرو می شوند...

  Dreaming Glory گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 315) این گیاه رو می توان در تمام مناطق Outland یافت و معمولاً در سواحل صخره ای و در بالای قله ها رشد می کند.

  Felweed گیاهی است که می توان آن را با Herbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 300) و برای پیدا کردن و دراپ این گیاه هم میشه گفت : این گیاه در تمام مناطق Outland میتونید پیدا کنید. و در یکی از کتاب های world of warcraft به نام The Fate of Apprentice Argoly بیان شده که Felweed همچنین می تواند هنگام جویدن به عنوان یک ماده مخدر استفاده شود!

  Ragveil گیاهی است که می توان آن را باHerbalism جمع آوری کرد (حداقل skill 325) و یک مطلب جالب از این گیاه در wow  اینکه یک فبیله ای به نام Daggerfen tribe در Zangarmarsh هست که از این گیاه سم قوی درست می کنند. و یک مسئله دیگه اینکه گیاهان شبیه به Ragveil مثل Flame Cap و Terocone همین همین مناطق و نزدیک این گیاه که بالا توضیح دادم...

مطالب زیر را هم ببینید