آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Obsidian Slayer (25 player) تاکتیک این اچیومنت این هست که، شما باید اولین گروهی باشید که با 25 نفر میرید به اینس The Obsidian Sanctum و در اونجا باس Sartharion رو می کشید، و اگر موفق به این کار شدید در اخر title یا همون لقب Obsidian Slayer رو دریافت خواهید کرد.

مطالب زیر را هم ببینید