آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  اموزش گرفتن اچیومنت The Immortal شما باید در حالت 25 نفره به Naxxramas برید و باس های این اینس رو شکست بدید، بدون اینکه عضویی از raid شما در طول نبرد بمیره.

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Magic Seeker برای گرفتن این اچیومنت میبایست اولین گروهی باشید که به The Eye of Eternity میرید و باس Malygos رو در حالت 25 نفر شکست میدید، در زیر هم ویدیویی از مراحل گرفتین این اچیومنت اماده کردیم.

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Conqueror of Naxxramas برای گرفتن این اچیومنت میبایست اولین گروهی باشید که به Naxxramas میرید و باس Kel’Thuzad رو در حالت 25 نفر شکست میدید، در زیر هم ویدیویی از مراحل گرفتین این اچیومنت اماده کردیم.

  در این پست اموزشی قصد داریم ایتم های مناسب برای کلاس PVE Unholy Death Knight DPS رو پیشنهاد کنیم اما در نظر داشته باشید نمونه ایتم های دیگری به غیر از ایتم های زیر که ما پیشنهاد میدیم برای هر Season وجود دارد.

  در این پست اموزشی قصد داریم ایتم های مناسب برای کلاس PVP Unholy Death Knight رو پیشنهاد کنیم اما در نظر داشته باشید نمونه ایتم های دیگری به غیر از ایتم های زیر که ما پیشنهاد میدیم برای هر Season وجود دارد.

  در این پست اموزشی قصد داریم ایتم های مناسب برای کلاس PVE Frost Death Knight DPS رو پیشنهاد کنیم اما در نظر داشته باشید نمونه ایتم های دیگری به غیر از ایتم های زیر که ما پیشنهاد میدیم برای هر Season وجود دارد.

  سینماتیک راز های فوربیدن ریچ دراگون فلایت Secrets of the Reach In-Game Cinematic Dragonflight World of Warcraft

مطالب زیر را هم ببینید