آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  اموزش گرفتن اچیومنت The Twilight Zone تاکتیک این اچیومنت این هست که، شما باید با 25 نفر برید به اینس The Obsidian Sanctum و در اونجا باس Sartharion رو بکشید در حالی که 3 عدد npc به نام Twilight Drake هنوز زنده هستند، و اگر موفق به این کار شدید در اخر title یا همون لقب Twilight Vanquisher رو دریافت خواهید کرد.

  اموزش گرفتن اچیومنت Twilight Duo تاکتیک این اچیومنت این هست که، شما باید با 25 نفر برید به اینس The Obsidian Sanctum و در اونجا باس Sartharion رو بکشید در حالی که 2 عدد npc به نام Twilight Drake هنوز زنده هستند.

  اموزش گرفتن اچیومنت Twilight Assist تاکتیک این اچیومنت این هست که، شما باید با 25 نفر برید به اینس The Obsidian Sanctum و در اونجا باس Sartharion رو بکشید در حالی که 1 عدد npc به نام Twilight Drake هنوز زنده هست.

  اموزش گرفتن اچیومنت The Dedicated Few (25 player) برای گرفتن  اچیومنت The Dedicated Few (25 player) شما باید یه سری از باس هایی که در زیر مینویسم در Naxxramas را با کمتر از 21 نفر  در حالت 25 نفر شکست دهید.

مطالب زیر را هم ببینید