آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ادامه اموزش انجام دادن کوئست های Warlock Alliance

 

ادامه اموزش انجام دادن کوئست های Warlock Alliance

به منظور سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

Summon Voidwalker Quest (Level 10) :

 Human / Gnome :

 1.   Ironforge : Gakin’s Summons
 2.   Stormwind : Gakin’s Summons
 3.    The Slaughtered Lamb
 4.    Surena Caledon
 5.    The Binding

 

Summon Succubus Quest (Level 20) :

 Human / Gnome :

 1.    Gakin’s Summons
 2.    Devourer of Souls
 3.    Heartswood
 4.    The Binding

 

Summon Felhunter Quest (Level 30) :

 Human / Gnome :

 1.    Seeking Strahad
 2.    Tome of the Cabal
 3.    Tome of the Cabal
 4.    Tome of the Cabal
 5.    The Binding

 

Infernal Quest (Level 50) :

 1.    What Niby Commands
 2.    Flawless Fel Essence
 3.    Kroshius’ Infernal Core

 

Doomguard Pet Quest (Level 60) :

 1.    The Prison’s Bindings
 2.    The Prison’s Casing
 3.    Suppression

نکته: برای درک بهتر مراحل تکمیل کوئست ها، از مراحل و روند تکمیلی هر کوئست به صورت جداگانه، ویدیویی تهیه – تنظیم و اضافه شده.

نکته: تمامی ویدیو ها توسط سایت wikiwow تهیه و تنظیم شده.

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

روی ایتم کوئست Tome of the Cabal، در محل مشخص شده در تصاویر کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-44.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-45.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-46.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-42.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-43.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-44.jpg

 

 

 

نکته: کوئست های زیر برای سامون Summon Voidwalker است.

npc به نام Surena Caledon رو بکشید و ایتم Surena’s Choker رو بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-47.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-48.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-49.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-50.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-51.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-52.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-53.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-54.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-55.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-56.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-57.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-58.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-59.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2022/09/Quest-Warlock-Alliance-60.jpg

 

 

 

نکته: کوئست های زیر برای سامون Summon Succubus است.

توضیحات: به کوئست اول برای سامون Summon Succubus که در تصاویر زیر هم میبینید، دقت کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-129.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-130.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-132.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-133.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Heartswood

توضیحات: برای انجام این کوئست mob به نام Dark Strand Excavator رو بکشید و ایتم Heartswood رو دراپ کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-134.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-135.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-136.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-137.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-139.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-140.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-141.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-142.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-143.jpg

 

 

 

 • نکته: کوئست های زیر برای سامون Infernal است.
 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : What Niby Commands

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-1.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-3.jpg

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست به 3 ایتم زیر احتیاج دارید که از mob هایی هم دراپ میشه که اسمشون رو مینویسیم.

 1. Flawless Fel Essence (Azshara) از mob به نام Legashi Hellcaller و Legashi Rogue و Legashi Satyr دراپ میشه.
 2. Flawless Fel Essence (Jaedenar) از mob به نام Jaedenar Legionnaire دراپ میشه.
 3. Flawless Fel Essence (Dark Portal) از mob به نام Felguard Sentry دراپ میشه.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-4.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-5.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-8.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-9.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-11.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-12.jpg

 

 

توضیحات: به مکان مشخص در ویدیو یا تصاویر زیر برید و روی ایتم کوئست Fel Fire کلیک کنید تا Kroshius زنده بشه و اون رو بکشید و در انتها ایتم Kroshius’ Infernal Core رو ازش دراپ کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-13.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-14.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-15.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-17.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Alliance-18.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها