آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Druid

 

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Druid

در این پست مجموعه ماکرو های کلاس Druid اماده کردیم اما اگر کسی مشکل و یا نظر بهتری داشت حتما در قسمت نظرات همین پست اعلام کنه.

 

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Swiftmend

 

#showtooltip
/cast [nomod]Hurricane
/cast [swimming,mod:shift]Aquatic Form; [indoors,mod:shift] Cat Form; [nocombat,outdoors,mod:shift] Travel Form; [combat,mod:shift] Travel Form; [flyable,mod:shift] Swift Flight Form

 

 

#showtooltip Prowl

/cast Cat Form

/cast Prowl

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena1] Cyclone

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena2] Cyclone

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena3] Cyclone

 

#showtooltip Cyclone

/cast [target=focus] Cyclone

 

 

#showtooltip Innervate

/cast [target=Player] Innervate

 

#showtooltip Regrowth

/cast [target=DPSNAMEHERE] Regrowth

 

#showtooltip Regrowth

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Regrowth

 

#showtooltip Rejuvenation

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Rejuvenation

 

 

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=DPSNAMEHERE] Swiftmend

 

/use !Bear Form(Shapeshift)

 

/use !Cat Form(Shapeshift)

 

/cast !prowl

 

#showtooltip Incarnation: King of the Jungle(Talent, Shapeshift)

/cleartarget

/targetenemyplayer

/cast [harm, nodead] Rake

 

/Cast [target=arena1] Cyclone

 

/Cast [target=arena2] Cyclone

 

/Cast [target=arena3] Cyclone

 

/cast [target=focus] Cyclone

 

/cast [target=focus] Entangling Roots

 

/cast [target=player] Innervate

 

/cast [target=player] Lifebloom

 

/cast [target=player] Rejuvenation

#showtooltip [stealth] Pounce; Prowl

/cast [stance:0/1/4/5/6] Cat Form(Shapeshift)
/cast [form:3] !Prowl
/cast [stealth] !Pounce

 

 

 

#showtooltip Pounce
/cleartarget [dead][help]
/targetenemy [noexist]
/cast [nostance:3] !Cat Form
/castsequence [nostealth] Mangle (Cat), Rake
/cast Pounce
/cast [nostealth] Prowl

 

 

 

#showtooltip
/cleartarget [dead][help]
/targetenemyplayer [noexist]
/cast [stance:1] Mangle (Bear); [stance:3] Mangle (Cat)
/cast [stance:0/2/4/5] !Cat form
/cast [nostealth] Prowl
/cast [stealth] Pounce
/startattack

 

 

#showtooltip Dire Bear Form
/cast [nostance:1] !Dire Bear Form
/cast Frenzied Regeneration

 

 

#showtooltip Faerie Fire
/cast [nostance][stance:2/4/5] Faerie Fire; [stance:1/3] Faerie Fire (Feral)()

 

 

#showtooltip Feral Charge – Cat
/cleartarget [dead][help]
/cast [nostance:3] !Cat Form
/cast [stance:3] Feral Charge – Cat
/startattack

 

 

#showtooltip Feral Charge – Bear
/cleartarget [dead][help]
/cast [nostance:1] !Dire Bear Form
/cast [stance:1] Feral Charge – Bear
/startattack

 

 

#showtooltip Celestial Focus
Starfall
/cast Celestial Focus
/cast Starfall

 

  • Set کردن focus و زدن Cyclone
#showtooltip Cyclone
/focus [harm,noexists] [harm,mod:shift]
/cast [@focus,exists,harm] Cyclone

 

 

#showtooltip Cyclone
/stopcasting
/cast Cyclone

 

 

#showtooltip Innervate
/cast [target=Cefizelj] Innervate

 

 

#showtooltip Survival Instincts
/cast [noform:1/3] Dire Bear Form(Shapeshift)
/cast Survival Instincts

 

 

#showtooltip Entangling Roots
/stopcasting
/cast [@focus, exists] Entangling Roots

 

 

#showtooltip Healing Touch
/cast [target=Verh] Healing Touch

 

 

#showtooltip Rebirth(Rank 7)
/stopmacro [nohelp,nodead]
/run c=”Resurrecting %t”if UnitInRaid(“player”)then SendChatMessage(c, “RAID”)elseif GetNumPartyMembers()>0 then SendChatMessage(c, “PARTY”)end
/cast [combat] Rebirth ; Revive

 

 

#showtooltip Barkskin
/cast Barkskin
/cast Nature’s Grasp

 

 

#showtooltip Tiger’s Fury
/cast {name of the gloves with Nitrospeed Accelerators if you have Engineering}
/cast Tiger’s Fury

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها