ممکن است از خود بپرسید کدام item ها با دیگر spell ها قابل Use کردن هستند:

– Potions

– Trinkets

– Belt tinkers

همه itemها دارای یک شماره هستند و شما میتوانید با استفاده از شما ره item آن را با Macro استفده کنید

برای مثال شماره اولین trinket , 13 میباشد:

/use 13

شماره های مخصوص هر item:

https://wikiwow.ir/dl/2021/06/addon-use-char.png