آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Thorium Ore

 

Thorium Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ Small Thorium Vein شما میتوانید Thorium Ore رو به دست بیارید ، که باهاش میشه Thorium Bar رو ساخت و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining  این سنگ معدن به حداقل skill 200 نیاز دارید.

 

1- Blasted Lands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Blasted-Lands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

2- Burning Steppes

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Small-Thorium-Vein.jpg

 

3- Deadwind Pass

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Small-Thorium-Vein.jpg

 

4- Dun Morogh

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Dun-Morogh-Small-Thorium-Vein.jpg

 

5- Eastern Plaguelands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Eastern-Plaguelands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

6- Feralas

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Feralas-Small-Thorium-Vein.jpg

 

7- Searing Gorge

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Small-Thorium-Vein.jpg

 

8- Silithus

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Silithus-Small-Thorium-Vein.jpg

 

9- Tanaris

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Tanaris-Small-Thorium-Vein.jpg

 

10 – The Hinterlands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

11- Thousand Needles

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Thousand-Needles-Small-Thorium-Vein.jpg

 

12- Un’Goro Crater

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/UnGoro-Crater-Small-Thorium-Vein.jpg

 

13- Western Plaguelands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Western-Plaguelands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

14- Winterspring

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Winterspring-Small-Thorium-Vein.jpg

 

15- Azshara

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Azshara-Small-Thorium-Vein.jpg

 

16- Swamp of Sorrows

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Swamp-of-Sorrows-Small-Thorium-Vein.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Small Thorium Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید و کاربردی که میتونه در شغل های دیگه داشته باشه از جمله : 

 

Alchemy

 •  Transmute: Arcanite
 •  https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_misc_stonetablet_05.png [Arcanite Bar]
 •  https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_topaz_01.png [Arcane Crystal

 

Mining (Smelting)

 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_ingot_eternium.png [Enchanted Thorium Bar]
 •  https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_ingot_eternium.png [Enchanted Thorium Bar]
 •  https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_enchant_dustdream.png [Dream Dust]

Blacksmithing

 

 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_axe_12.png [Annihilator]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_14.png [Bloodsoul Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_31.png [Bloodsoul Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_15.png [Bloodsoul Shoulders]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_sword_07.png [Corruption]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Darkrune Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_27.png [Darkrune Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_10.png [Darkrune Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Darksoul Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_pants_plate_21.png [Darksoul Leggings]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_01.png [Darksoul Shoulders]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_axe_05.png [Dawn’s Edge]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_20.png [Dawnbringer Shoulders]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Demon Forged Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_05.png [Enchanted Battlehammer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_shortblade_26.png [Enchanted Thorium Blades]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_03.png [Fiery Plate Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_belt_11.png [Girdle of the Dawn]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_09.png [Hammer of the Titans]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_belt_16.png [Heavy Timbermaw Belt]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_24.png [Helm of the Great Chief]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_halberd_11.png [Huge Thorium Battleaxe]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_07.png [Icebane Bracers]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_11.png [Icebane Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_28.png [Icebane Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_belt_01.png [Imperial Plate Belt]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Imperial Plate Boots]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_19.png [Imperial Plate Bracers]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate10.png [Imperial Plate Chest]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_22.png [Imperial Plate Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_pants_04.png [Imperial Plate Leggings]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_02.png [Imperial Plate Shoulders]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_09.png [Inlaid Thorium Hammer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_36.png [Lionheart Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_axe_12.png [Ornate Thorium Handaxe]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_belt_11.png [Radiant Belt]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_03.png [Radiant Boots]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate16.png [Radiant Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_crown_01.png [Radiant Circlet]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_26.png [Radiant Gloves]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_pants_03-1.png [Radiant Leggings]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate11.png [Runic Breastplate]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Runic Plate Boots]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_03.png [Runic Plate Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Runic Plate Leggings]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_23.png [Runic Plate Shoulders]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_30.png [Storm Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Thorium Armor]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_belt_30.png [Thorium Belt]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_08.png [Thorium Boots]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_13.png [Thorium Bracers]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_23.png [Thorium Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_pants_03.png [Thorium Leggings]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_misc_armorkit_20.png [Thorium Shield Spike]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_06.png [Volcanic Hammer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_13.png [Whitesoul Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_12.png [Wildthorn Mail]

 

Engineering

 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Spell_shadow_mindbomb.png [Arcane Bomb]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_egg_05.png [Field Repair Bot 74A]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_misc_enggizmos_01.png [Gnomish Alarm-o-Bot]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_egg_05.png [Salt Shaker]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_misc_bomb_08.png [Thorium Grenade]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_rifle_07.png [Thorium Rifle]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gizmo_pipe_04.png [Thorium Tube]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_gizmo_04.png [Thorium Widget]

Jewelcrafting

 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_crown_14.png [Emerald Crown of Destruction]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_truesilvercrab.png [Figurine – Black Diamond Crab]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_jadeowl.png [Figurine – Emerald Owl]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_thoriumsetting.png [Thorium Setting]

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها