آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ایتم های مناسب برای کلاس PVP Unholy Death Knight

 

در این پست اموزشی قصد داریم ایتم های مناسب برای کلاس PVP Unholy Death Knight رو پیشنهاد کنیم اما در نظر داشته باشید نمونه ایتم های دیگری به غیر از ایتم های زیر که ما پیشنهاد میدیم برای هر Season وجود دارد.

 

Best in Slot Gear

 

Season Icecrown Citadel:

Slot Item Source

Head

Wrathful Gladiator’s Dreadplate Helm Nargle Lashcord Vendor

Neck

 1. Wrathful Gladiator’s Pendant of Victory
 2. Penumbra Pendant
 1. Blazik Fireclaw Vendor
 2. Halion (3) Heroic 25

Shoulders

Wrathful Gladiator’s Dreadplate Shoulders Nargle Lashcord vendor

Cloaks

Wrathful Gladiator’s Cloak of Victory Blazik Fireclaw Vendor

Chest

Wrathful Gladiator’s Dreadplate Chestpiece Nargle Lashcord Vendor

Wrist

Wrathful Gladiator’s Bracers of Triumph Blazik Fireclaw Vendor

Hands

Wrathful Gladiator’s Dreadplate Gauntlets Nargle Lashcord Vendor

Waist

Wrathful Gladiator’s Girdle of Triumph Blazik Fireclaw Vendor

Legs

Wrathful Gladiator’s Dreadplate Legguards Nargle Lashcord Vendor

Feet

Wrathful Gladiator’s Greaves of Triumph Blazik Fireclaw Vendor

Ring 1

Ashen Band of Endless Might Path of Might

Ring 2

Wrathful Gladiator’s Band of Triumph Blazik Fireclaw Vendor

Trinket 1

 1. Medallion of the Alliance
 2. Medallion of the Horde
 1. Lieutenant Tristia Vendor
 2. Doris Volanthius Vendor

Trinket 2

Sharpened Twilight Scale Halion (3) Heroic 25

Weapon

 1. Shadowmourne
 2. Wrathful Gladiator’s Sunderer
 1. Shadowmourne…
 2. Trapjaw Rix Vendor

Sigils

Sigil of the Hanged Man
 1. Arcanist Uovril Vendor
 2. Magister Arlan Vendor

 

 

 

 

Season Trial of the Crusader:

Slot Item Source

Head

Relentless Gladiator’s Dreadplate Helm Nargle Lashcord vendor

Neck

Relentless Gladiator’s Pendant of Victory
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Shoulders

Relentless Gladiator’s Dreadplate Shoulders Nargle Lashcord vendor

Cloaks

Relentless Gladiator’s Cloak of Victory
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Chest

Relentless Gladiator’s Dreadplate Chestpiece Nargle Lashcord vendor

Wrist

Relentless Gladiator’s Bracers of Triumph
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Hands

Relentless Gladiator’s Dreadplate Gauntlets Nargle Lashcord vendor

Waist

Relentless Gladiator’s Girdle of Triumph
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Legs

Relentless Gladiator’s Dreadplate Legguards Nargle Lashcord vendor

Feet

Relentless Gladiator’s Greaves of Triumph
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Ring 1

Relentless Gladiator’s Band of Victory
 1. Sergeant Thunderhorn vendor
 2. Captain Dirgehammer vendor

Ring 2

Band of the Violent Temperment Icehowl (3) Heroic 25

Trinket 1

 1. Medallion of the Alliance
 2. Medallion of the Horde
 1. Lieutenant Tristia vendor
 2. Sergeant Thunderhorn vendor

Trinket 2

Death’s Choice Fjola Lightbane (3) Heroic 25

Weapon

Relentless Gladiator’s Sunderer Trapjaw Rix vendor

Sigils

Sigil of Virulence
 1. Arcanist Miluria vendor
 2. Magistrix Vesara vendor

 

 

 

 

Season ulduar:

Slot Item Source

Head

Furious Gladiator’s Dreadplate Helm Vendor

Neck

Furious Gladiator’s Pendant of Victory
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Shoulders

Furious Gladiator’s Dreadplate Shoulders Vendor

Cloaks

Furious Gladiator’s Cloak of Victory
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Chest

Furious Gladiator’s Dreadplate Chestpiece Vendor

Wrist

Furious Gladiator’s Bracers of Triumph
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Hands

Furious Gladiator’s Dreadplate Gauntlets
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Waist

Furious Gladiator’s Girdle of Triumph
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Legs

Furious Gladiator’s Dreadplate Legguards
 1. Vendor
 2. Koralon the Flame Watcher

Feet

Furious Gladiator’s Greaves of Triumph
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Ring 1

Seal of the Betrayed King Yogg-Saron (1) Heroic

Ring 2

Furious Gladiator’s Band of Triumph
 1. Vendor
 2. Emalon the Storm Watcher (1) Heroic
 3. Koralon the Flame Watcher

Trinket 1

 1. Medallion of the Horde
 2. Medallion of the Alliance
 1. Sergeant Thunderhorn Vendor
 2. Captain Dirgehammer Vendor

Trinket 2

Mjolnir Runestone Thorim Normal 10

Weapon

 1. Furious Gladiator’s Sunderer
 2. Aesir’s Edge
 3. Stormrune Edge
 1. Vendor
 2. XT-002 Deconstructor Normal 10
 3. Runemaster Molgeim (1) Heroic
 4. Steelbreaker (1) Heroic
 5. Stormcaller Brundir (1) Heroic

Sigils

 1. Sigil of the Vengeful Heart
 2. Furious Gladiator’s Sigil of Strife
 1. Vendor
 2. XT-002 Deconstructor (1) Heroic
 3. Vendor

 

 

 

 

 First Season:

Slot Item Source

Head

Hateful Gladiator’s Dreadplate Helm Knight-Lieutenant Moonstrike Vendor

Neck

Hateful Gladiator’s Pendant of Victory
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Shoulders

Hateful Gladiator’s Dreadplate Shoulders Knight-Lieutenant Moonstrike Vendor

Cloaks

Hateful Gladiator’s Cloak of Victory
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Chest

Hateful Gladiator’s Dreadplate Chestpiece
 1. Knight-Lieutenant Moonstrike Vendor
 2. Archavon the Stone Watcher Normal 10

Wrist

Hateful Gladiator’s Bracers of Triumph
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Hands

Hateful Gladiator’s Dreadplate Gauntlets
 1. Knight-Lieutenant Moonstrike Vendor
 2. Archavon the Stone Watcher Normal 10

Waist

Hateful Gladiator’s Girdle of Triumph
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Legs

Hateful Gladiator’s Dreadplate Legguards
 1. Knight-Lieutenant Moonstrike Vendor
 2. Archavon the Stone Watcher Normal 10

Feet

Hateful Gladiator’s Greaves of Triumph
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Ring 1

Hateful Gladiator’s Band of Triumph
 1. Captain Dirgehammer Vendor
 2. Sergeant Thunderhorn Vendor

Ring 2

Surge Needle Ring Malygos Normal 10

Trinket 1

Anvil of Titans
 1. Knight Dameron Vendor
 2. Stone Guard Mukar Vendor

Trinket 2

 1. Medallion of the Horde
 2. Medallion of the Alliance
 1. Sergeant Thunderhorn Vendor
 2. Captain Dirgehammer Vendor

Weapon

 1. Hateful Gladiator’s Decapitator
 2. Death’s Bite
 1. Drop
 2. Kel’Thuzad Normal 10

Sigils

Hateful Gladiator’s Sigil of Strife Drop

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها