آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ادامه اموزش انجام دادن کوئست های Warlock Horde

 

ادامه اموزش انجام دادن کوئست های Warlock Horde

به منظور سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

Summon Voidwalker Quest (Level 10) :

Undead :

 1.   Halgar’s Summon
 2.   Creature of the Void
 3.   The Binding

Orc :

 1.   Gan’rul’s Summons
 2.   Creature of the Void
 3.   The Binding

 

Summon Succubus Quest (Level 20) :

Undead :

 1.   Devourer of Soul
 2.   Hearts of the Pure
 3.   The Binding

Orc :

 1.   Devourer of Souls
 2.   Blind Cazul
 3.   News of Dogran
 4.   News of Dogran
 5.   Ken’zigla’s Draught
 6.   Dogran’s Captivity
 7.   Love’s Gift
 8.   The Binding

 

Summon Felhunter Quest (Level 30) :

Undead و Orc :

 1.   Seeking Strahad
 2.   Tome of the Cabal
 3.   Tome of the Cabal
 4.   Tome of the Cabal
 5.   The Binding

 

Infernal Quest (Level 50) :

 1.   What Niby Commands
 2.   Flawless Fel Essence
 3.   Kroshius’ Infernal Core

 

Doomguard Pet Quest (Level 60) :

 1.   The Prison’s Bindings
 2.   The Prison’s Casing
 3.   Suppression

نکته: برای درک بهتر مراحل تکمیل کوئست ها، از مراحل و روند تکمیلی هر کوئست به صورت جداگانه، ویدیویی تهیه – تنظیم و اضافه شده.

نکته: تمامی ویدیو ها توسط سایت wikiwow تهیه و تنظیم شده.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-25.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-26.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-27.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-28.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-29.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-30.jpg

 

 

توضیحات: برای این کوئست لازم هست که mobهایی به نام Dragonmaw Shadowwarder و Dragonmaw Bonewarder رو بکشید و 3 عدد ایتم Rod of Channeling رو بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-31.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-32.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-33.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-34.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-35.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-36.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

توضیحات: روی ایتم کوئست Tome of the Cabal، در محل مشخص شده در تصاویر کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-37.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-38.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-39.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-40.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-41.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-42.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-43.jpg

 

 

توضیحات: زمانی که کوئست رو میگیرید ایتمی به نام Felhas Ruby در کیفتون میتونید ببینید و لازم هست، mob هایی به نام Felhound رو تارگت کنید و روی ایتم کوئست کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-44.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-45.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-46.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-47.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-48.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-49.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-50.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-53.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-54.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-55.jpg

 

 

توضیحات: شما نیاز به دو ایتم به نام Dalin’s Heart و Comar’s Heart دارید که از npc های Comar Villard و Dalin Forgewright میتوان دراپ کرد.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-56.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-57.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-58.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-59.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-60.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-61.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-62.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-63.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-64.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-65.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-66.jpg

 

 

توضیحات: به ایتم Egalin’s Grimoire نیاز دارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-70.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-71.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-72.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-73.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-74.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-75.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-76.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-77.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-78.jpg

 

 

 

 • نکته: کوئست های زیر برای سامون Infernal است.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-1.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-3.jpg

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست به 3 ایتم زیر احتیاج دارید که از mob هایی هم دراپ میشه که اسمشون رو مینویسیم.

 1. Flawless Fel Essence (Azshara) از mob به نام Legashi Hellcaller و Legashi Rogue و Legashi Satyr دراپ میشه.
 2. Flawless Fel Essence (Jaedenar) از mob به نام Jaedenar Legionnaire دراپ میشه.
 3. Flawless Fel Essence (Dark Portal) از mob به نام Felguard Sentry دراپ میشه.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-4.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-5.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-8.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-9.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-11.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-12.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-13.jpg

 

 

توضیحات: به مکان مشخص در ویدیو یا تصاویر زیر برید و روی ایتم کوئست Fel Fire کلیک کنید تا Kroshius زنده بشه و اون رو بکشید و در انتها ایتم Kroshius’ Infernal Core رو ازش دراپ کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-14.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-15.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-17.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-18.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-19.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/02/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-Warlock-Horde-20.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها